Bestuursrecht

Geschillen met overheidsorganen vallen onder het bestuursrecht. Van der Plas en Balkenende Advocaten helpt u in dit soort procedures. Van groot belang is dat in deze zaken de bezwaar- en beroepstermijnen zes weken bedragen. Uitzonderingen op deze regel worden bijna niet gegeven. Wel is het meestal nog mogelijk op de laatste dag via een faxbericht een bezwaar- of een beroepschrift in te dienen, zodat het op het laatste moment nog mogelijk is actie te ondernemen. Wel moet u ervoor zorgen dat uw advocaat een kopie van de beslissing waartegen geageerd wordt, krijgt. In belastingzaken ligt dit iets moeilijker.

Indien u een bezwaarschrift of een beroepschrift indient, zal het overheidsorgaan niet direct de uitvoering van het oorspronkelijke besluit staken. Daarvoor heeft u een uitspraak van een bestuursrechter nodig. Een dergelijke uitspraak, ook wel voorlopige voorziening genoemd, lokt u uit door het indienen van een verzoekschrift. In beginsel staan hier geen termijnen voor, maar hoe langer u wacht, des te groter zijn de gevolgen van de uitvoering door het overheidsorgaan.

Van der Plas en Balkenende heeft met name veel ervaring met procedures over bestemmingsplannen, vergunningen, dwangsommen en uitkeringen via de gemeente.

Vreemdelingenzaken en ingewikkelde belastingzaken wijzen wij door.