Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Balkenende Advocatuur & Mediation

1.1 Balkenende Advocatuur & Mediation is een onderneming op naam van Mr. A.A.G. Balkenende. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen opgesteld ten behoeve van Balkenende Advocatuur & Mediation, maar tevens ten behoeve van alle bij Balkenende Advocatuur & Mediation werkzame personen, de door Balkenende Advocatuur & Mediation ingeschakelde personen en eventuele andere personen voor wiens handelen of nalaten Balkenende Advocatuur & Mediation aansprakelijk zou kunnen zijn.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst van opdracht gesloten tussen Balkenende Advocatuur & Mediation en de cliënten, de opdrachtgevers, alsmede op elke aanvullende- en vervolgopdracht.

Artikel 2: De overeenkomst

2.1 Alle overeenkomsten van opdracht worden geacht uitsluitend tussen Balkenende Advocatuur & Mediation en de opdrachtgevers tot stand te zijn gekomen. De opdracht wordt geacht uitsluitend door Balkenende Advocatuur & Mediation te zijn aanvaard. Deze regel geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt uitgevoerd door een of meer bepaalde personen die aan het kantoor van Balkenende Advocatuur & Mediation zijn verbonden. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.2 Het staat Balkenende Advocatuur & Mediation vrij om verleende opdrachten door de door haar aan te wijzen advocaten uit te laten voeren, al dan niet met inschakeling van derden. Dat betekent ook dat het Balkenende Advocatuur & Mediation vrij staat andere advocaten, dan de advocaat die het betreffende dossier behandelt, aan te wijzen om de belangen van de opdrachtgever tijdens zittingen te behartigen.
2.3 De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
2.4 Bij de uitvoering van de opdracht laat Balkenende Advocatuur & Mediation zich leiden door het belang van de opdrachtgever. Daarbij neemt Balkenende Advocatuur & Mediation de geldende regelgeving in acht, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.
2.5 Bij de uitvoering van de opdracht handelt Balkenende Advocatuur & Mediation zoals de opdrachtgever van een redelijk bekwaam en redelijk handelende advocaat mag verwachten. Balkenende Advocatuur & Mediation spant zich in om het resultaat te bereiken dat opdrachtgever voor ogen staat, maar garandeert niet dat dit resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.

Artikel 3: Bewaring van stukken

3.1 Nadat Balkenende Advocatuur & Mediation de werkzaamheden voor opdrachtgever heeft beëindigd, wordt het dossier gesloten. Als de opdrachtgever op dat moment niet iets anders met Balkenende Advocatuur & Mediation afspreekt en Balkenende Advocatuur & Mediation ook niet om andere redenen tot iets anders gehouden is, archiveert Balkenende Advocatuur & Mediation de stukken uit het dossier. Opdrachtgever kan deze stukken nog opvragen tot vijf jaar nadat Balkenende Advocatuur & Mediation de werkzaamheden voor opdrachtgever heeft beëindigd. Na verloop van deze vijf jaar mag Balkenende Advocatuur & Mediation de stukken vernietigen.

Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 De aansprakelijkheid voor eventuele beroepsfouten van Balkenende Advocatuur & Mediation, daaronder begrepen de vennoten in persoon, de werknemers en de medewerkers, is steeds beperkt tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Balkenende Advocatuur & Mediation uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat Balkenende Advocatuur & Mediation onder die verzekering draagt. De inhoud en omvang van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering overtreffen ruimschoots de eisen die de Nederlandse Orde van Advocaten stelt. Desgewenst ontvangt opdrachtgever van Balkenende Advocatuur & Mediation een extract van de beroepsaansprakelijk-heidspolis.
4.2 Mocht de door Balkenende Advocatuur & Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan, dan zal iedere aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat voor de betreffende opdracht in rekening is gebracht, zulks met een maximum van € 25.000,–.
4.3 Balkenende Advocatuur & Mediation is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door haar, al dan niet in overleg met de opdrachtgever, ingeschakelde derden, indien en voor zover deze schade niet het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van die derde. Balkenende Advocatuur & Mediation gaat er van uit, en bedingt dat bij deze, dat alle aan haar verstrekte opdrachten tevens de bevoegdheid inhouden om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.

Artikel 5: Verplichtingen opdrachtgever

5.1 De opdrachtgever vrijwaart Balkenende Advocatuur & Mediation en de bij haar werkzame personen tegen vorderingen van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Balkenende Advocatuur & Mediation ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
5.2 De opdrachtgever voldoet zo spoedig als mogelijk aan alle verzoeken van Balkenende Advocatuur & Mediation die betrekking hebben op de vervulling van de gegeven opdracht, in het bijzonder het aanleveren van bewijzen en bewijsstukken. Balkenende Advocatuur & Mediation is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet op het eerste verzoek van Balkenende Advocatuur & Mediation inleveren van stukken en inwilliging van verzoeken door opdrachtgever, dan wel door opdrachtgever ingeschakelde derden.

Artikel 6: Kosten en declaraties

6.1 Voor de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtgever het dan geldende standaard honorarium verschuldigd, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting, tenzij anders is overeengekomen. Het honorarium wordt berekend over het aantal gewerkte uren, waarbij per verrichting minimaal vijf minuten wordt genoteerd. Verschotten zijn enerzijds de te specificeren uitgaven die Balkenende Advocatuur & Mediation ten behoeve van opdrachtgever doet, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten en procureurssalaris. Verschotten zijn anderzijds de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon- en telefaxkosten en kosten van fotokopieën. Deze kantoorkosten bepaalt Balkenende Advocatuur & Mediation forfaitair op 6% van het honorarium. Balkenende Advocatuur & Mediation kan de verschotten periodiek en apart aan opdrachtgever in rekening brengen. De door de Balkenende Advocatuur & Mediation gehanteerde tarieven kunnen lopende de overeenkomst door haar worden aangepast. In ieder geval worden de tarieven jaarlijks met ingang van 1 januari zonder nadere aankondiging en zonder dat daarvoor toestemming van de opdrachtgever is vereist met 3 % verhoogd.
6.2 Balkenende Advocatuur & Mediation is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de daaropvolgende declaratie, dan wel de einddeclaratie.
6.3 Betaling van declaraties van Balkenende Advocatuur & Mediation dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 7 dagen na declaratiedatum, of zoveel eerder of later als op de verzonden declaratie is vermeld.
6.4 Bij overschrijding van een gegeven betalingstermijn is Balkenende Advocatuur & Mediation gerechtigd om alle werkzaamheden te staken, op te schorten of te beperken, zulks ter beoordeling van Balkenende Advocatuur & Mediation. Balkenende Advocatuur & Mediation is nimmer aansprakelijk voor schade door het staken, opschorten of beperken van werkzaamheden in verband met het overschrijden van een gegeven betalingstermijn.
6.5 Bij overschrijding van een gegeven betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij met onmiddellijke ingang een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, met een minimum van 8% per jaar.
6.6 Indien Balkenende Advocatuur & Mediation invorderingsmaatregelen treft, of doet treffen, tegen de opdrachtgever komen alle (buiten)gerechtelijke kosten, daaronder begrepen ook een vergoeding voor de door Balkenende Advocatuur & Mediation zelf verrichte incassowerkzaamheden, vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever, met een minimum van 15% van het saldo van de openstaande declaraties, en tenminste € 150,-.

Artikel 7: Toevoegingen

7.1 Balkenende Advocatuur & Mediation aanvaardt opdrachten op basis van gefinancierde rechtsbijstand op grond van de Wet op de Rechtsbijstand. Indien Balkenende Advocatuur & Mediation en opdrachtgever overeenkomen dat de rechtsbijstand wordt verleend op basis van gefinancierde rechtsbijstand, dient Balkenende Advocatuur & Mediation namens opdrachtgever bij de Raad voor Rechtsbijstand een aanvraag in. Opdrachtgever machtigt Balkenende Advocatuur & Mediation de persoonsgegevens van opdrachtgever op deze aanvraag te vermelden. Opdrachtgever is verplicht binnen twee dagen na het aanvaarden van de opdracht de gefinancierde rechtsbijstand te verlenen op basis van gefinancierde rechtsbijstand, alle voor de aanvraag benodigde gegevens, waaronder het BSN van de opdrachtgever en diens samenwonende partner, te verstrekken.
7.2 Indien als gevolg van het nalaten van opdrachtgever benodigde informatie te verstrekken de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand niet kan worden ingediend, dan wel niet wordt ingewilligd, dan wel de aanvraag door de Raad voor Rechtsbijstand, op al dan niet financiële gronden, wordt afgewezen, is opdrachtgever aan Balkenende Advocatuur & Mediation verschuldigd het honorarium op grond van artikel 6 van deze voorwaarden voor alle vanaf het moment van aanvaarden van de opdracht gewerkte uren, ook voor de uren die zijn verricht in het kader van de aanvraag bij de Raad voor Rechtsbijstand.
7.3 Opdrachtgever dient desgewenst zelf een bezwaarschrift in tegen een beslissing van de Raad voor Rechtsbijstand, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Voor de werkzaamheden van Balkenende Advocatuur & Mediation verricht in het kader van deze bezwaarprocedure is opdrachtgever aan Balkenende Advocatuur & Mediation een honorarium op grond van artikel 6 van deze voorwaarden verschuldigd. Dit honorarium wordt als voorschot in rekening gebracht en dient binnen zeven dagen na de datum van de declaratie betaald te worden.
7.4 Hetgeen in het vorige lid is bepaald geldt ook voor bij de Raad voor Rechtsbijstand in te dienen verzoeken voor de zogenaamde peiljaarverlegging.
7.5 Door de Raad voor Rechtsbijstand afgegeven toevoegingen worden door Balkenende Advocatuur & Mediation na beëindiging van de werkzaamheden gedeclareerd. De Raad voor Rechtsbijstand zal in vrijwel alle zaken een resultaatsbeoordeling toepassen. Indien de Raad voor Rechtsbijstand naar aanleiding van deze resultaatsbeoordeling de toevoeging alsnog intrekt, is opdrachtgever aan Balkenende Advocatuur & Mediation verschuldigd het honorarium op grond van artikel 6 van deze voorwaarden voor alle vanaf het moment van aanvaarden van de opdracht gewerkte uren. Balkenende Advocatuur & Mediation kan van opdrachtgever bij aanvang van de werkzaamheden van opdrachtgever zekerheid verlangen voor de betaling van het na intrekking van de toevoeging verschuldigde honorarium indien aannemelijk is dat de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand zal worden ingetrokken. Opdrachtgever machtigt Balkenende Advocatuur & Mediation namens opdrachtgever derden te verzoeken onder die derden aanwezige en aan opdrachtgever toekomende gelden te storten onder de Stichting(en) Derdengelden en opdrachtgever zal geen bezwaar maken tegen deze storting.Balkenende Advocatuur & Mediation is, ingeval van (mogelijke) intrekking van de toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand gerechtigd, het door opdrachtgever aan Balkenende Advocatuur & Mediation verschuldigde honorarium te verrekenen met de onder de Stichting(en) Derdengelden  aanwezige gelden.
7.6 Indien de Raad voor Rechtsbijstand in het kader van de vaststelling van de toevoegingsvergoeding de eigen bijdrage vaststelt op een lager bedrag dan de door de Raad voor Rechtsbijstand bij de afgifte van de toevoeging vastgestelde en de door opdrachtgever aan Balkenende Advocatuur & Mediation reeds betaalde eigen bijdrage, heeft opdrachtgever jegens Balkenende Advocatuur & Mediation geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de reeds betaalde eigen bijdrage.

Artikel 8: Klachten

8.1 Als opdrachtgever een klacht heeft over het werk of over de declaratie van Balkenende Advocatuur & Mediation, moet opdrachtgever deze schriftelijk voorleggen aan Balkenende Advocatuur & Mediation en wel binnen twee maanden na de dag waarop opdrachtgever kennisnam of redelijkerwijs had kunnen kennisnemen van het handelen of nalaten dat aanleiding was voor de klacht. Als opdrachtgever tijdig klaagt, zal Balkenende Advocatuur & Mediation de klacht behandelen volgens het kantoorklachtenreglement, waarvan u op verzoek een exemplaar ontvangt. Binnen vier weken nadat Balkenende Advocatuur & Mediation de klacht heeft ontvangen, zal Balkenende Advocatuur & Mediation opdrachtgever schriftelijk een oplossing voor het probleem voorleggen.

Artikel 9:Toepasselijk recht

9.1 Op alle overeenkomsten tussen Balkenende Advocatuur & Mediation en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Gravenhage. Desalniettemin heeft Balkenende Advocatuur & Mediation het recht om geschillen aan de bevoegde Rechter in de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen.