Bestuursrecht

Geschillen met overheidsorganen vallen onder het bestuursrecht. Balkenende Advocatuur & Mediation helpt u in dit soort procedures. Van groot belang is dat in deze zaken de bezwaar- en beroepstermijnen zes weken bedragen. Uitzonderingen op deze regel worden bijna niet gegeven. Wel is het meestal nog mogelijk op de laatste dag een bezwaar- of een beroepschrift in te dienen, zodat het op het laatste moment nog mogelijk is actie te ondernemen. Wel moet u ervoor zorgen dat uw advocaat een kopie van de beslissing waartegen geageerd wordt, krijgt. In belastingzaken ligt dit iets moeilijker.

Indien u een bezwaarschrift of een beroepschrift indient, zal het overheidsorgaan niet direct de uitvoering van het oorspronkelijke besluit staken. Daarvoor heeft u een uitspraak van een bestuursrechter nodig. Een dergelijke uitspraak, ook wel voorlopige voorziening genoemd, lokt u uit door het indienen van een verzoekschrift. In beginsel staan hier geen termijnen voor, maar hoe langer u wacht, des te groter zijn de gevolgen van de uitvoering door het overheidsorgaan.

Balkenende Advocatuur & Mediation heeft met name veel ervaring met procedures over bestemmingsplannen, vergunningen, dwangsommen en uitkeringen via de gemeente.

Vreemdelingenzaken en ingewikkelde belastingzaken verwijzen wij door.