Civielrecht

Onder het civiele recht vallen alle geschillen die zijn ontstaan tussen particulieren onderling, tussen particulieren en bedrijven en tussen bedrijven onderling. Dergelijke geschillen worden voorgelegd aan de civiele rechter of, als dat bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken, aan een arbiter. Civiele procedures worden aanhangig gemaakt doordat de deurwaarder namens de eisende partij een dagvaarding betekent aan de gedaagde partij. Deze dagvaarding bevat zowel een oproeping om op een bepaalde dag voor de rechter te verschijnen, als de omschrijving van de eis c.q. vordering. De gedaagde partij zal verweer moeten voeren in de procedure om te voorkomen dat de eis van de eisende partij (bij verstek) wordt toegewezen.

Afhankelijk van de hoogte en de aard van de vordering wordt de procedure door de eisende partij aanhangig gemaakt voor de sector Kanton van de Rechtbank of de sector civiel van de Rechtbank. Partijen behoeven geen bijstand van een advocaat voor de sector Kanton, maar wel voor de procedure bij de sector civiel. De gedaagde partij leest in de dagvaarding bij welke rechter hij of zij zich moet verweren en in de dagvaarding staat ook op welke dag dat moet. Procedures lopen in eerste instantie schriftelijk en zittingen worden dan rolzittingen genoemd. Tijdens rolzittingen behandelt de (rol-)rechter, kort gezegd, alleen de administratieve voortgang van de procedure. Het is van groot belang data van rolzittingen te noteren; indien de rolzitting voorbijgaat zonder dat u actie onderneemt kunt u de zaak verliezen, zonder dat u nog verder in de gelegenheid wordt gesteld uw schriftelijke “zegje”te doen. Het voorgaande geldt niet bij kort gedingen. In kort gedingen wordt de zaak wel inhoudelijk behandeld tijdens de zittingen die in de dagvaarding zijn genoemd. Uw advocaat zal tijdens het eerste contact altijd vragen de originele dagvaarding per omgaande te overhandigen, zodat direct kan worden beoordeeld of er geen procedurele kansen voorbij gaan.

Balkenende Advocatuur & Mediation staat u gaarne bij in de hiervoor genoemde procedures.

Voordat na de eerste dagvaarding de rechter einduitspraak doet, kan een heel lange periode verstrijken, alleen al omdat de rechter vele aangekondigde termijnen van vonnis laat verstrijken. De eisende partij loopt dan het risico dat de gedaagde partij niet meer in staat is aan de inhoud van het vonnis van de rechter te voldoen. Om dat risico te voorkomen, kan er conservatoir beslag gelegd worden op alle zaken van waarde of banktegoeden van de gedaagde partij. Conservatoir beslag wordt gelegd door een deurwaarder in opdracht van de eisende partij. De eisende partij moet daarvoor, via een advocaat, eerst toestemming (verlof) vragen van de Voorzieningenrechter.